عــاشقـانــه

ﺑﺎران ﮐﻪ ﻫﯿﭻ در ﮐﻨﺎر ﺗـــﻮ ﻣﺮگ ﻫﻢ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ اﺳﺖ !

مهر 93
4 پست
شهریور 93
14 پست
مرداد 93
13 پست
تیر 93
14 پست
زندگی
1 پست
عاشقانه
3 پست
نگاه
1 پست
گریه
1 پست
دعا
2 پست
کنارتم
1 پست
عشقم
1 پست